Dobry Nauczyciel — strony, Obrazki i wiele więcej na WordPress

photo

... (PL) --> ex. MoDo (PL)


... (RUS) --> ex. Trans Universal Poland (PL)

Kolejna porcja, tym razem coś głównie dla miłośników PEKAES. Link do fotogalerii, gdzie znajduję sie 122 fotki aut z Polski, wszystkie wykonane w Dover. Głownie oczywiście PEKAES, począwszy od Iveco TurboStar, poprzez Mercedesy NG, Renówki Major i starsze, kończąc na F12. Są one z przeróżnymi naczepami, z chłodniami, z plandekami, jumbo, oraz cysternami. Mercedesy są z 3 osiowymi przyczepami. Kawał historii. Oprócz tego, jest też kilka aut innych przewoźników, m.in. Volvo F12 z TransMeble, Man F90 z Trans Universal Poland, Liazki z Transocean i nie tylko, ponieważ wtedy głównei polski transport opierał się na tych autach. Można również znaleźć tam Iveco TurboStar z firmy Maktronik, oraz Volvo F12 z Interabra.

Zachęcam do obejrzenia
KLIK!

Odbiegając troszkę od tematu, na tej stronie są nie tylko auta z Polski, ale również z innych krajów, też z Rosji (SOVIET UNION) gdzie można oglądać również Kamazy i Mazy. Jest również dział o autach z Kanady.
KLIK!

Zachęcam do dyskusji

Mówi się, że pierwsza giełda papierów wartościowych powstała w Warszawie 12 maja 1817 roku. W XIX w. przedmiotem handlu na giełdzie warszawskiej były przede wszystkim weksle i obligacje. Handel akcjami rozwinął się na szerszą skalę w drugiej połowie XIX w. W latach między I a II wojną światową giełdy w Polsce działały na podstawie rozporządzenia Prezydenta o organizacji giełd. W 1938 r. na warszawskiej giełdzie notowano 130 papierów: obligacje (państwowe, bankowe, municypalne), listy zastawne oraz akcje. Z chwilą wybuchu II wojny światowej giełda w Warszawie została zamknięta. Wprawdzie po roku 1945 podjęto próby reaktywowania działalności giełd w Polsce, jednak ich istnienie było nie do pogodzenia z narzuconym systemem gospodarki centralnie planowanej. We wrześniu 1989 r. nowy, niekomunistyczny rząd rozpoczął program zmiany ustroju i odbudowy gospodarki rynkowej. Głównym motorem zmian strukturalnych była prywatyzacja i rozwój rynku kapitałowego. W przeciwieństwie do doświadczeń innych krajów, gdzie prywatyzacja prowadzona była w ramach istniejącej już struktury instytucji finansowych, w Polsce - równocześnie z prywatyzacją - konieczne było stworzenie niezbędnej infrastruktury rynku kapitałowego.
Opracowanie szczegółowych procedur nowoczesnego obrotu giełdowego w okresie zaledwie kilku miesięcy było możliwe dzięki pomocy merytorycznej i finansowej Francji, a konkretnie Spółki Giełd Francuskich i Centralnego Depozytu SICOVAM. Niezmiernie ważnym elementem powstającego rynku kapitałowego była regulacja prawna, którą należało opracować od początku. Pierwsza wersja projektu ustawy regulującej publiczny obrót papierami wartościowymi została opracowana w lipcu 1990 r. W dniu 22 marca 1991r. Sejm uchwalił ustawę Prawo O Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi i Funduszach Powierniczych. Powstały w ten sposób podstawy prawne głównych instytucji rynku kapitałowego: domów maklerskich, giełdy, funduszy powierniczych, jak również Komisji Papierów Wartościowych jako organu administracji rządowej kontrolującego i promującego rynek papierów wartościowych. W odniesieniu do giełdy ustawa ta określiła, że instytucja ta powinna zapewniać:
- koncentrację podaży i popytu na papiery wartościowe dopuszczone do obrotu giełdowego w celu kształtowania powszechnego kursu,
- bezpieczny i sprawny przebieg transakcji i rozliczeń,
-upowszechnianie jednolitych informacji umożliwiających ocenę aktualnej wartości papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego.
W niecały miesiąc po uchwaleniu przez Sejm Prawa O Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi i Funduszach Powierniczych, dnia 12 kwietnia 1991r., Minister Przekształceń Własnościowych i Minister Finansów reprezentujący Skarb Państwa podpisali akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cztery dni później, 16 kwietnia odbyła się pierwsza sesja giełdowa z udziałem 7 domów maklerskich, na której notowano akcje 5 spółek. Wpłynęło wówczas 112 zleceń kupna i sprzedaży, a łączny obrót giełdy wyniósł 1 990 zł (2 000 US.$). Widoczny zatem jest rozwój polskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Od dnia 1 maja 2004 zmianie uległ dotychczasowy podział obrotu papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zlikwidowany został bowiem rynek wolny, a handel odbywał się na jednym z dwóch rynków: podstawowym lub równoległym. Oprócz tego, w ich ramach zostały wyodrębnione segmenty (opdowiednio Plus i Prim), na których notowane będą spółki spełniające wyższe standardy.
Na rynku podstawowym notowane są akcje dopuszczone do publicznego obrotu (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 17.07.2001r), posidające nieograniczoną zbywalność, spełniające kryteria odpowiedniej wartości i rozproszenia, których emitenci ogłaszali sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata. W ramach tego rynku został wyodrębniony segment Plus, na którym notowane spółki zobligowane będą między innymi do stosowania wszystkich zasad ładu korporacyjnego (oprócz zasady nr 20, stanowiącej, że "przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką") oraz zapewnienia odpowiednich standardów w zakresie komunikacji emitentów z inwestorami (m.in. od 1 stycznia 2005r publikowanie raportów bieżących i okresowych również w języku angielskim).
W stosunku do akcji spółek zakwalifikowanych na rynek równoległy będą obowiązywały mniejsze wymagania. W stosunku do ich emitenta nie może toczyć się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne oraz muszą posidać nieograniczoną zbywalność. Dopuszczenie do publicznego obrotu będzie odbywać się na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy. Dla spółek, które spełnią dodatkowe wymogi dotyczące standardów komunikacji emitentów z inwestorami oraz obowiązek publikowania informacji finansowych w poszerzonym zakresie przeznaczony będzie segment Prim.
Zgodnie z projektem uchwały (która będzie podjęta 30 kwietnia) na rynek podstawowy trafią wszystkie papiery notowane obecnie na rynku kasowym za wyjątkiem następujących spółek:
- Ampli
- Beef-San
- Bick
- Budopol-Wrocław
- Bytom
- Energoaparatura
- Elkop
- Gant
- ŁDA Invest
- Pekabex
- Tonsil
- Trans Universal Poland
- Wistil
Wszystkie wymienione wyżej spółki ponieważ nie spełnianią wymogów kwalifikacji na rynek podstawowy (poza ostatnią, która nie zgodziła się na przeniesienie), notowane będą na rynku równoległym. Z tego samego powodu na ten rynek trafią również obligacji BPHOB0604.
Kolejna ważna zmiana jaka nastąpi po 1 maja dotyczyć będzie modyfikacji składu indeksu WIRR, który stanie się indeksem małych spółek rynku podstawowego. GPW rozważa, czy jest potrzeba wprowadzenia indeksu dla rynku równoległego.