Dobry Nauczyciel — strony, Obrazki i wiele więcej na WordPress

photo


to NIC III RP przez 20. lat sobie sprzedaje. Robimy niewątpliwie najlepszy interes w historii świata, czyniąc przez lata całe ze sprzedaży NICZEGO ważną część dochodów budżetowych.

Bruno - dobrze wiesz, że to nie jest tak. Trzeba być konsekwentnym do końca, i powiedzieć prawdę, iż wszystkie (a nie tylko Polska) byłe europejskie "demoludy" (np. Węgry, Czechy, czy Słowacja) na wskutek transformacji ustrojowej dokonywały (i dokonują) prywatyzacji wielu gałęzi i sektorów gospodarki (bo po prostu innej drogi nie ma). Dopiero prywatni menagerowie pokazują, iż można efektywnie osiągać zyski tam, gdzie ich do tej pory nie było (nierentowne przedsiębiorstwa). Faktycznie - prywatyzacja i restrukturyzacja firm i zakładów jest bolesna dla wielu zwykłych ludzi, ktorzy potracili swoje miejsca pracy, ale tak działa "wolny rynek" na całym świecie - zbędne, przynoszące straty i niepotrzebne miejsca pracy są likwidowane, bo nie można mówić o rentownowności danych firm czy zakładów. Jest to problem społeczny, i decydenci nie stoją z założonymi rękami - każdy rząd przygotowuje instrumenty, by skutki restrukturyzacji łagodzić (np. osłony socjalne, duże odprawy, bezpłatne szkolenia przekwalifikujące, wcześniejsze emerytury, itp.).

Wmzeszłym roku na Zipie byłt takie - info od roku wyżej:

> GRUPA A
> 1. Co sie wlicza do PKB.
> 2. Co to jest dualizm gospodarczy.
> 3. Mechanizm transmisyjny przez kanał kursy walutowego.
> 4. Czy budżet polski jest pro rozwojowy.
> 5. Cele integracji europejskiej.
>
> GRUPA B
> 1. co sie wlicza do PNB przy wskaźniki dobrobytu ekonomicznego netto
> (NEW).
> 2. Model Bumelanta.
> 3. Negatywne skutki inflacji.
> 4. Dualizm społeczny w państwach rozwijających się.
> 5. Czy w Polsce zakończyła sie już transformacja. Odpowiedz uzasadnij.
>
> GRUPA C
> 1. Mechanizm transmisji monetarnej przez kanał oczekiwań.
> 2. Skutki globalizacje. Czynniki które sprzyjają globalizacji.
> 3. Co trzeba dodać lub odjąć do PKN żeby uzyskać DEN.
> 4. Czy uważasz że państwo powinno ingerować w rynek pracy?
> 5. Społeczne aspekty transformacji.
>
> GRUPA D
> 1. Co nie wliczmy do PKB.
> 2. Czy państwo powinno płacić zasiłki bezrobotnym.
> 3. Paradoks głodu.
> 4. Krzywa Laffera.
> 5. Argumenty za aktywna rola państwa w gospodarce (str 75 książka).
>
> GRUPA E
> 1. Mechanizm transakcji monetarnej przez kanał luki popytowej.
> 2. Specyfika handlu żywności i surowców.
> 3. Transformacja gospodarcza.
> 4. Bezrobocie z Polsce od strony popytowej i podażowej, czy jeszcze dziś
> odczuwamy jego skutki.
> 5. Pozytywne i negatywne czynniki zewnętrzne

O bezrobociu mówi się wówczas, kiedy liczba ludzi poszukujących pracy, zdolnych do wykonywania pracy, oraz chcących pracować, a także akceptujących proponowany poziom wynagrodzenia nie może dostać pracy.

PRZYCZYNY BEZROBOCIA

Istnieje pewien rodzaj bezrobocia, wynikający ze zmienienia miejsca zamieszkania, albo z przebiegu życiowego cyklu: - przeprowadzka, włączenie się pierwszy raz w zawodową pracę itd. Największe zmiany w stopie bezrobocia wynikają ze wzrastania liczby tych osób bezrobotnych, które straciły swoje dotychczasowe miejsce pracy. Bezrobocie, które jest wynikiem tegoż zjawiska bardzo szybko wzrasta zwłaszcza podczas recesji. Są tego dwie przyczyny: po pierwsze wzrasta liczba osób tracących dotychczasowe zatrudnienie, po drugie znalezienie nowego miejsca pracy zajmuje dużo czasu.

Zależnie od tego jaki są przyczyny bezrobocia rozróżnia się różne jego typy:

1) Bezrobocie frykcyjne, które jest rezultatem ruchów, zatrudnionych osób, po rynku pracy; chodzi tu o ludzi zmieniających pracę czy zawód, przenoszących się do innego miasta/ miejscowości i którzy pozostają na dość krótko na jakimś rynku pracy. Frakcyjne bezrobocie występuje we wszystkich gospodarkach, nawet w warunkach zatrudnienia pełnego. Jest ono z korzyścią dla gospodarki, ponieważ umożliwia znalezienie nowych pracowników w dosyć krótkim czasie. Ten typ bezrobocia także nie pociąga dużych kosztów dla społeczeństwa.

2) Bezrobocie koniunkturalne albo recesyjne - ten typ bezrobocia pojawi się wtedy, kiedy następuje nagły i duży spadek popytu, aktywności gospodarczej i produkcji. Znaczna część bezrobocia w Polsce, które ujawniło się w czasach transformacji, ma właśnie recesyjny charakter.

3) Bezrobocie strukturalne - takie, które jest wynikiem nieaktywności struktury popytu siły roboczej i jej podaży na rynkach pracy. Bezrobocie to może być wynikiem szybkich przemian strukturalnych jakie zachodzą w gospodarce, a za którymi szkolnictwo ogólne i zawodowe nie nadąża. Bezrobocie strukturalne istnieje również wówczas, kiedy zasoby kapitału nie są wystarczające aby zatrudnić zasoby pracy (ludzie chcący pracować).

4) Bezrobocie technologiczne - jest ono wynikiem postępu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych, przybierających charakter praco-oszczędny. Ten typ bezrobocia pojawia się z bardzo dużą siłą wtedy, kiedy tempo gospodarczego wzrostu jest niskie, natomiast inwestycje są o charakterze modernizacyjnym, który prowadzi do wzrostu oraz unowocześnienia produkcji, jednocześnie przy obniżaniu zatrudnionych.

5) Bezrobocie sezonowe - ten typ występuje prawie we wszystkich państwach, jest ono bowiem rezultatem wahań w aktywności gospodarczej mających miejsce w zmieniających się porach roku, które spowodowane są zmianami w warunkach klimatycznych.

Jedną z głównych barier rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw stanowią warunki kredytowania przedsiębiorstw przez banki. Z przeprowadzonych badań wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp do finansowania działalności przy pomocy ścieżki kredytowej ze względu na duże wymogi banków w procesie udzielania kredytów. Podstawowe bariery występujące w procesie ubiegania się MSP o kredyt bankowy to brak historii kredytowej, która ułatwia ocenę wiarygodności przedsiębiorstwa, relatywnie wysokie koszty sporządzenia wniosku kredytowego, brak zabezpieczeń wymaganych przez bank do udzielenia kredytu.Rozwijający się rynek kapitałowy w Polsce jest mało przychylny dla niewielkich spółek akcyjnych, gdyż charakteryzuje się bardzo wysokimi wymaganiami wobec emitentów. Koszty korzystania z publicznego rynku kapitałowego są również bardzo wysokie, natomiast obrót papierami wartościowymi na rynku pozagiełdowym ma wciąż marginalne znaczenie dla sektora MSP.

Wobec trudności w uzyskaniu dostępu do finansowania zewnętrznego decydujący wpływ na funkcjonowanie i rozwój MSP ma ich płynność finansowa, dlatego opóźnienia w płaceniu należności i przewlekłość postępowań sądowych wpływają szczególnie niekorzystnie na MSP.Niezbyt korzystne dla rozwoju MŚP są przepisy znowelizowanego w 1996 roku kodeksu pracy. Niezrozumiałe jest traktowanie właścicieli jednoosobowych firm prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji jako pracowników drugiej kategorii.

Występują także przeszkody o charakterze biurokratycznym utrudniające podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz powiększające jej koszty. Związane są one między innymi z trudnymi do spełnienia warunkami, kryteriami i procedurami uzyskiwania koncesji i zezwoleń, a także z niejasnością i koniecznością uzyskiwania dodatkowych interpretacji przepisów prawa gospodarczego, finansowego, podatkowego i administracyjnego.
Brak jest ponadto rozwiązań systemowych określających m.in. zasady i warunki odszkodowań dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych, które zmniejszyłyby ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.Małe i średnie firmy ograniczone przeróżnymi barierami, dysponując nikłymi zasobami finansowymi, aby uczestniczyć w grze rynkowej muszą jednak inwestować i rozwijać się. Ich właściciele muszą być twórczy i kreatywni w poszukiwaniu nisz rynkowych oraz nowych możliwości. Wszystko to powoduje, że od początku lat dziewięćdziesiątych małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają znaczącą rolę w gospodarce państwa, niektórzy naukowcy i praktycy określają ten fenomen gospodarczy nazywając MSP lokomotywami procesu transformacji polskiej gospodarki.

Sprzedam w atrakcyjnych cenach następujące pomoce naukowe:
• PRACOWNIA ARTYSTYCZNA ART-EMI – projekt z przedmiotu: Informatyka w zarządzaniu. Cena 20 zł.
• Dochody i wydatki budżetowe w okresie transformacji – referat z przedmiotu: Finanse. Cena 20 zł.
• Istota i pojęcie państwa - Referat na przedmiot: Podstawy prawa, cena 20 zł.
• Przemiany gospodarcze jakie zaszły w Polsce po obradach „okrągłego stołu” – referat z przedmiotu: Historia gospodarcza. Cena 20 zł.
• Program operacyjny – Kapitał Ludzki – prezentacja w programie Power Point z przedmiotu: Zarządzanie rozwojem regionalnym. Cena 20 zł.
• PRACA ZALICZENIOWA Z PODSTAW UBEZPIECZEŃ - Porównanie ofert w zakresie ubezpieczeń majątkowych. Cena 20 zł.
• Imponderabilia i prawa obywatelskie Unii Europejskiej – praca zaliczeniowa z przedmiotu: Polityki wspólnotowe. Cena 35 zł.
• Ocena aktywności fizycznej u dzieci z otyłością, nadwagą i prawidłową masą ciała – projekt z przedmiotu: Prognozowanie i symulacje. Cena 30 zł.
• BANK SPÓŁDZIELCZY W DYNOWIE – projekt z przedmiotu: Zarządzanie projektami. Cena 40 zł.
• Cukiernia „LAWENDA” – projekt z przedmiotu: Zarządzanie projektami – laboratorium. Cena 20 zł.
• Terenowe organy administracji rządowej – referat z przedmiotu: prawo administracyjne. Cena 20 zł.
• Techniczne przygotowanie ściągacza dwuramiennego – projekt z przedmiotu: Zarządzanie produkcją. Cena 25 zł.
• System rynkowy, podstawy mikro- i makroekonomii, Mieczysław Nasiłowski, Warszawa 1996, cena 20 zł,
• Książka do języka niemieckiego, Optimal B1, Martin Muller, Paul Rusch, cena 15 zł,
• Ćwiczenia do języka niemieckiego, Optimal B1, Martin Muller, Paul Rusch, cena 15 zł,
• Dobroczynność - realia i postawy - projekt z przedmiotu: Badania marketingowe przygotowany w programie: Statistica - 50 zł.
• Rynek leasingu w Polsce – praca licencjacka. 200 zł.

Numer kontaktowy gg 2839575 lub tel. 667041178

Poniżej lista zagadnień do egzaminu, dokładnie w takim brzmieniu w jakim ją dziś otrzymałem. Tym razem baaardzo ogólna, PDK

Problemy do egzaminu

1. definicja polityki społecznej, przedmiot, wymiar unijny, związki z innymi naukami, dyscypliny, typologia
2. związek polityki społecznej z warunkami życia i pracy, dziedziny aktywności polityki społecznej
3. polityka społeczna nauką - metody badawcze, podmioty polityki społ. (kwalifikacja ze względu na zasięg),
4. potrzeby, podział potrzeb, rożne ujęcia
5. rynek pracy w Polsce
6. euroregiony
7. doktryny polityki społeczno gospodarczej
8. polityka mieszkaniowa
9. patologie społeczne (szczególne uwzględnienie alkoholizmu)
10. mniejszości narodowe
11. polityka rodzinna
12. polityka kulturalna
13. wizyta przedstawicielek urzędu marszałkowskiego - jak zakładać przedsiębiorstwo
14. polityka zdrowotna
15. III sektor
16. dialog społeczny
17. korupcja
18. ochrona środowiska
19. polityka społeczno-gospodarcza w wybranych krajach europejskich
20. dziedziny i cele polityki gospodarczej
21. polityka społeczno-gospodarcza w aktach prawa międzynarodowego
22. liberalizacja gospodarki – główne założenia teoretyczne i przykłady realizacji
23. proces transformacji gospodarczej w Polsce – działania stabilizacyjno dostosowawcze po 1989
24. Raport otwarcia 2006/07 – analiza głównych założeń (przedsiębiorczość – ocena warunków rozwoju, bezpośrednie Inwestycje zagraniczne)
25. stan i perspektywy koniunktury gospodarczej w Polsce.
26. polityka społeczno-gospodarcza w transformacji ustrojowej w Polsce.

A co do tego co Kamila pisała post wyżej - jeśli jesteście zainteresowani taką formą zdawania, to dawajcie mi znać! Dopiero jak będę miał listę zainteresowanych, będzie można negocjować dodatkowy termin.

Aha, i jeszcze jedno! Dostałem dziś także artykuł nt. "Podstawy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE". Jak to Pani dr określiła "dla ambitnych", w każdym razie jutro jedną kopię rzucam w obieg.