Dobry Nauczyciel — strony, Obrazki i wiele więcej na WordPress

photo

Dr Lucjan Miś
Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
e-mail: lucjan.mis@iphils.uj.edu.pl


POLITYKA SPOŁECZNA - ZASADY I APLIKACJE


Warunki zaliczenia: egzamin pisemny opisowy

Warunki wstępne: zaliczony kurs wstępu do socjologii

Opis kursu: wykład obejmuje wprowadzenie do podstawowych pojęć i koncepcji polityki społecznej. Omawiane będą zasady wpływające na kształt polityki społecznej w zależności od kontekstu ustrojowego. Zaprezentowane zostaną również zastosowania polityki społecznej w rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych w kraju.
W trakcie ćwiczeń będą omawiane przykłady działania instytucji polityki społecznej oraz ich wyniki.


PROGRAM WYKŁADÓW

Wprowadzenie do polityki społecznej - główne definicje
Historia dyscypliny i historia zmian w ustawodawstwie socjalnym w Europie w XIX i XX wieku
Modele państwa i polityki społecznej
Instytucje polityki społecznej w Polsce po 1989 r. Miejsce Polski w obszarze rozwoju społecznego.
Diagnozowanie potrzeb społecznych - sposoby i metody pomiaru.
Współczesne kwestie społeczne i środki zaradcze proponowane przez politykę społeczną. Badania w polityce społecznej.
Ubóstwo - zasięg i głębokość oraz pomiar zjawiska
Bezrobocie i zatrudnienie.
Problemy rodziny i polityka prorodzinna.
10.Instrumenty polityki społecznej.
11.Techniki i przykłady zabezpieczenia społecznego.
12.Podstawowe formy zabezpieczenia społecznego: emerytalne, na wypadek inwalidztwa i śmierci żywiciela, rodziny, zdrowotne itp.
13.Reformy społeczne w okresie transformacji - założenia
14.Ocena reform społecznych
15.Pomoc społeczna

LITERATURA PODSTAWOWA (pozycje 1 do 15):

1.Sen, Amartya (2002) Rozwój a wolność, Poznań: Zysk i S-ka, rozdz. 5 (Rynki, panstwo i społeczne sposobności), 6 (Ubóstwo jako niedostatek możliwości)

2.Giddens, Anthony (2001) Poza lewicą i prawicą, Poznań: Zysk i S-ka, rozdz. 5 (Sprzeczności państwa opiekunczego)

3. Gilder George (2001) Bogactwo i ubóstwo, Poznań: Zysk i S-ka, rozdz. 4,5 i 6

4. Hayek Friedrich von (2006). Konstytucja wolności. Warszawa: PWN

5.Golinowska Stanisława (red.) (1996) Polityka społeczna wobec ubóstwa. Ujęcie porównawcze, Warszawa: IpiSS; rozdz. 5A Zmiany w dochodach rodzin, nierówności i ubóstwo - rys historyczny; 5B Dochód, nierówności i ubóstwo w okresie przekształceń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

6. Golinowska Stanisława (2000) Polityka społeczna - koncepcje - instytucje - koszty, Warszawa: Poltext rozdz. IV (Reformy w głównych dziedzinach polityki społecznej)

7. Raporty CBOS dotyczące badań nad oceną reformy służby zdrowia, edukacji, emerytalnej i administracyjnej

8. Diagnoza społeczna 2003 praca zbiorowa pod red. J.Czapinskiego) (rozdz. 4.1. Dochody i sposób gospodarowania nimi, 4.4. Warunki mieszkaniowe, 4.5. Edukacja, 4.7. Opieka zdrowotna, 8.2. Ubóstwo i nierówności dochodowe, 8.4. Bezrobocie)

9. Diagnoza społeczna 2005 praca zbiorowa pod red. J.Czapińskiego (wybrane rozdziały)

10. Golinowska Stanisława (2002) Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Rozdz. I (Teorie umowy społecznej), II (Ewolucyjny rozwój systemów społecznych), III (Teoria dóbr publicznych)

11. Grotowska-Leder Jolanta, Faliszek Krystyna (2005) Ekskluzja i inkluzja społeczna, Toruń WE Akapit, s. 203-227 (art. Ziemkowskiego i Bronk)

12. Dziewięcka-Bokun, Ludmiła, Zamorska Katarzyna (red.) (2001) Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Wrocław: Wyd. Uwr, 12A rozdz.Rola państwa w realizacji polityki społecznej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce; 12B Współczesne bezrobocie; Model dla Europy. O tym, jak Holandia zwalczała bezrobocie; 12C Ekskluzja społeczna jako problem polityki społecznej; 12DPaństwo opiekuńcze a polityka rodzinna; 12E Prorodzinna polityka społeczna czy prospołeczna polityka rodzinna 12F Polityka edukacyjna państwa

13. Auleytner Julian (2002). Polityka społeczna czyli ujarzmienie chaosu socjalnego. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

14. Young Peyton (2003). Sprawiedliwy podział. Warszawa: WN Scholar (rozdz.6 Opodatkowanie progresywne s. 143-168)

15. Polityka społeczna. Wybrane problemy. Wybór artykułów z lat 1999-2005. (2005) Warszawa: IPiSS
-15A Zatrudnienie, bezrobocie, rynek pracy
-15B Wynagrodzenia i koszty pracy
-15C Minimum socjalne
-15D Warunki życia rodzin
-15E Zabezpieczenia społeczne
-15F Ubóstwo, marginalizacja społeczna
-15G Bezdomność
-15H Reforma służby zdrowia
-15I Reforma systemu emerytalnego
-15J Dialog społeczny
-15K Migracje zagraniczneKraków, 26 lutego 2007

przykłady zagadnień do opracowania pracy zaliczeniowej na 3.0. jesli ktoś chce wyższą ocenę, to będzie pytany z materiału z wykladów i tej pracy.

dr hab. Jacek Tebinka profesor GWSH Polska myśl polityczna

1. Recepcja głównych nurtów myśli politycznej w Polsce: konserwatyzm, liberalizm, socjalizm, komunizm, nacjonalizm, faszyzm.
2. Narodziny nowoczesnej polskiej myśli politycznej w XIX wieku.
3. Główne nurty myśli politycznej w II Rzeczypospolitej: nacjonalizm, socjalizm, autorytaryzm.
4. Wyzwania II wojny światowej a polska myśl polityczna.
5. Komunistyczna myśl polityczna w PRL. Od stalinizmu do destalinizacji.
6. Główne kierunki polskiej myśli politycznej na emigracji.
7. Koncepcje zmiany ustroju w myśli politycznej polskiej opozycji epoki PRL.
8. Rewolucja Solidarności i jej dziedzictwo w myśli politycznej.
9. Próby znalezienia odpowiedzi w myśli polskiej lewicy na kryzys lat osiemdziesiątych XX wieku.
10. Doktryna Kościoła Katolickiego a współczesna myśl polityczna w Polsce.
11. Współczesne nurty polskiej myśli politycznej: fundamentalizm katolicki, neokonserwatyzm, liberalizm, idee chrześcijańskodemokratyczne, nowoczesny socjalizm, feminizm, ruch zielonych.
12. Myśl polityczna a programy współczesnych polskich partii politycznych.
13. Polska myśl polityczna wobec integracji europejskiej.
14. Kierunki ewolucji współczesnej polskiej myśli politycznej.
Literatura przedmiotu:
-Europa i integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX wieku, pod red. Jerzego Juchnowskiego, Janusza Tomaszewskiego, Wrocław 2003
-Friszke Andrzej, Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994
-Iwan Ryszard, Polska chce żyć: kardynała Stefana Wyszyńskiego wizja wspólnoty narodowo-państwowej, Toruń : Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2002.
-Iwan, Ryszard, Polska, ale jaka? : myśl społeczna Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lublin 1993
-Kuczur Tomasz, Polityczny ruch ludowy w Polsce - transformacja partyjna:
myśl polityczna, organizacja, działalność, przemiany wewnętrzne, Toruń 2005
-Łyżwa Paweł, Myśl polityczna chrześcijańskiej demokracji w III RP, Toruń-2003.
- Machaj Łukasz, Wrocław 2007, Za i przeciw Europie. Integracja europejska w polskiej myśli politycznej w latach 1989-2001
-Majchrowski, Jacek Maria, Polska myśl polityczna 1918-1939: nacjonalizm, Warszawa 2000
-Michałowski, Stanisław, Myśl polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej (1918-1939), Lublin 1994
-Micewski Andrzej, Współrządzić czy nie kłamać? Pax i znak w Polsce 1945-1976, Paryż 1978
-Między Polską etniczną a historyczną, Wrocław 1988
-Mikiewicz Przemysław, Kategoria bezpieczeństwa a polska myśl polityczna lat 90, Wrocław 2005
-Myśl polityczna na wygnaniu : publicyści i politycy polskiej emigracji powojennej, pod red. Andrzeja Friszke, Warszawa 1995
-Myśl polityczna ruchu ludowego, pod red. Jana Jachymka, Kazimierza Z. Sowy, Michała Śliwy, Rzeszów 1996
- Narodowcy : myśl polityczna i społeczna Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944-1947, pod red. Lucyny Kulińskiej, Warszawa 2001
-Paluch Piotr, PSL w systemie partyjnym Rzeczypospolitej, Toruń 1995
-Państwo w polskiej myśli politycznej, red. Jan St. Miś, Wrocław 1988
-Paruch Waldemar, Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926-1939, / Lublin 2005
-Pasierb, Bronisław, Polska myśl polityczna okresu II wojny światowej wobec Niemiec, Poznań 1990
-Polska - Polacy - mniejszości narodowe, red. Ewa Grześkowiak-Luczyk, Wrocław 1992
-Polskie mity polityczne XIX i XX wieku : kontynuacja, Wrocław 1996
-Programy partii i stronnictw politycznych w Polsce w latach 1918-1939, wybór E. Orlof, A. Pasternak. Rzeszów 1993
-Programy partii i ugrupowań parlamentarnych: 1989-1991, zebrała i oprać. Inka Słodkowska, cz. 1-2, Warszawa 1995
-Przybysz Kazimierz, Polska myśl polityczna 1939-1945: zarys problematyki, Warszawa 2000
-Sieklucki Dominik, Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym: aktywność SLD, PSL i UP na polskiej scenie politycznej, Kraków 2006
-Skórzyński Jan, Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985-1989, Warszawa 1995
-Śliwa Michał, Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku, Wrocław 1993
-Trembicka Krystyna, Między utopią a rzeczywistością : myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918-1938), Lublin 2007
-Roman Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i wieku, Gdańsk 1997
-Wizje Polski. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939-1944, wybór K. Przybysz, Warszawa 1992
-Współczesna polska myśl polityczna : wybrane ośrodki, koncepcje, system wartości, pod red. Bronisława Pasierba i Krystyny A. Paszkiewicz, Wrocław 1996
-Zackiewicz Grzegorz, Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego:
1918-1939, Kraków 2004